Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB GOBOOKSEDITORIAL.COM

Go Books Editorial SL (en endavant, GBE), amb domicili a l’avinguda Meridiana, número 34, pis 3r 3a, codi postal 08018 Barcelona, posa a disposició dels USUARIS, al seu lloc web gobookseditorial.com, determinats continguts informatius sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen únicament i exclusivament l’ús del lloc web de GBE per part dels USUARIS que hi accedeixin. Són exposades a l’USUARI en el lloc web gobookseditorial.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en algun dels formularis presents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, les arxivi i les accepti a través d’Internet. L’USUARI no pot introduir-hi les seves dades de manera efectiva sense haver declarat aquesta acceptació.

L’accés al lloc web de GBE implica l’acceptació sense reserves de les presents condicions generals, que l’USUARI afirma comprendre en la totalitat. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’hi ofereixen per a activitats contràries a la llei, i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA. CONDICIONS D’ACCÉS I D’ÚS

1.1. L’ús del lloc web de GBE no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, llevat que desitgi utilitzar la base de dades d’articles existents a GBE, en la qual caldrà que es registri emplenant un formulari bàsic. Aquesta subscripció es regirà per unes condicions específiques. Les condicions d’accés i d’ús del present lloc web es regeixen estrictament per les lleis vigents i pel principi de bona fe, en virtut del qual l’USUARI es compromet a fer un bon ús del lloc web. Queden prohibits tots els actes que infringeixin les lleis, els drets o els interessos de tercers: el dret a la intimitat, a la protecció de dades, a la propietat intel·lectual, etc. GBE prohibeix els següents de manera expressa:

1.1.1. Dur a terme accions que puguin produir en el lloc web, o a través d’aquest per qualsevol mitjà, qualsevol mena de dany als sistemes de GBE o a tercers.

1.1.2.- Dur a terme sense la deguda autorització qualsevol mena de publicitat, oferir informació comercial directament o de manera encoberta, enviar correus massius (spamming) o correus de gran volum amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (mail bombing).

1.2. GBE podrà suspendre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si hi detecta un ús contrari a la llei, a la bona fe o a les presents condicions generals (vegeu la clàusula cinquena).

SEGONA. CONTINGUTS

2.1. Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per GBE emprant fonts internes i externes. GBE únicament es fa responsable dels continguts elaborats internament.

2.2.- GBE es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els continguts presents al seu lloc web.

TERCERA. DRETS D’AUTOR I MARCA

GBE informa que el lloc web gobookseditorial.com, amb els continguts propis, la programació i el disseny, és plenament protegit pels drets d’autor. Queda expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels esmentats elements protegits, llevat que GBE hi atorgui consentiment explícit. GBE empra fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també ofereix enllaços (links) a articles o informacions de tercers, citant-ne sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions podrà exigir en qualsevol moment l’eliminació dels esmentats enllaços.

QUARTA. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivin de les presents condicions generals, són competents els Jutjats de Barcelona. L’USUARI renuncia expressament a qualsevol altra jurisdicció que pugui correspondre-li.

CINQUENA.

En cas que qualsevol de les clàusules del present document sigui declarada nul·la, la resta de les clàusules es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. GBE podrà abstenir-se d’exercir algun dret o alguna facultat que li confereix aquest document, fet que no implicarà en cap cas que hi renunciï, llevat que GBE ho declari explícitament.

Shopping Cart